Zaproszenie do złożenia oferty

MŁ/15/02/2019

Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zadanie:

„Wsparcie przy przeprowadzaniu analiz naukowych zbiorów niezbędnych do opracowania programów edukacyjnych w ramach realizacji projektu Wissenschaft als Abenteuer/Nauka jako przygoda

            1. Opis przedmiotu zamówienia:

            1.1. Opinia specjalistyczna dotycząca analizy naukowej materiałów archeologicznych odkrytych przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu, znajdujących się w zbiorach Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu (Zamawiający). Przedmiotowe materiały archeologiczne pochodzą z późnośredniowiecznej pracowni garncarskiej, datowanej wstępnie na wiek XIV. Są to w większości pozostałości odpadów poprodukcyjnych w postaci całych, lub możliwych do zrekonstruowania naczyń ceramicznych, a także bardzo liczne ułamki naczyń.

Opinia specjalistyczna ma na celu uściślenie kwestii dotyczących:

                a) datowania,

                b) podziału formalnego znalezisk,

                c) cech technologicznych znalezisk,

                d) metod wypału opracowywanej ceramiki w oparciu o dwa piece garncarskie zadokumentowane na terenie omawianej pracowni garncarskiej,

                e) zalecenia w kierunku dalszych badań specjalistycznych.

                1.2. Zabytki stanowiące przedmiot analiz specjalistycznych są przechowywanew siedzibie Zamawiającego (Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec). Nie ma możliwości przewiezienia całości lub części zespołu, ani oryginalnej dokumentacji z badań wykopaliskowych, poza siedzibę Zamawiającego.

                2. Oferta skierowana jest do osób posiadających odpowiednie kwalifikacje: badaczy o ugruntowanym dorobku naukowym, archeologów specjalizujących się w okresie średniowiecza, a w szczególności tematyce garncarstwa późnośredniowiecznego. Jako potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji Zlecający uznaje publikacje naukowe z zakresu garncarstwa późnośredniowiecznego, a także doświadczenie w badaniach technologii garncarskiej i badaniach interdyscyplinarnych z wykorzystaniem badań fizykochemicznych.

                3. Wynikiem realizacji zadania ma być pisemna opinia (dopuszczalna w wersji elektronicznej) dotycząca przedmiotu zamówienia (zob. pkt 1.)

                4. Wymagany termin realizacji umowy: 21.06.2019 r.

                5. Opis sposobu przygotowania oferty:

                                5.1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na wskazany w niniejszym zaproszeniu adres. W tytule wiadomości należy umieścić informację:

Oferta – analizy naukowe zbiorów, Wissenschaft als Abenteuer/Nauka jako przygoda.

                                5.2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

                                5.3.  Ofertę należy napisać w języku polskim, czytelnie.

                               5.4. Jako załącznik do oferty należy dołączyć listę publikacji naukowych potwierdzających kwalifikacje wymienione w punkcie 2.

                6. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wg załączonego wzoru (możliwy także do odebrania w sekretariacie Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec, parter).

                7. Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto, obowiązującą przez okres ważności umowy i nie podlega żadnej zmianie w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom w/g kryteriów określonych w niniejszym zaproszeniu.

                8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godziny 11:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: muzeumluzyckie@zgorzelec.eu

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

                9. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %.

                10. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie przekazana drogą e-mailową do wszystkich Oferentów.

                11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku niespełnienia przez ofertę wymogów zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty, lub w przypadku, gdy cena przekroczy przewidziane do zrealizowania niniejszego zadania środki.

                12. Osoba do kontaktu w sprawie projektu:

Małgorzata Zysnarska
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu
ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 648 24 24

muzeumluzyckie@zgorzelec.eu

Z poważaniem
Piotr Arcimowicz
Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu