Zaproszenie do złożenia oferty

MŁ/15/02/2019

Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zadanie:

„Wsparcie przy przeprowadzaniu analiz naukowych zbiorów niezbędnych do opracowania programów edukacyjnych w ramach realizacji projektu Wissenschaft als Abenteuer/Nauka jako przygoda

            1. Opis przedmiotu zamówienia:

            1.1. Opinia specjalistyczna dotycząca analizy naukowej materiałów archeologicznych odkrytych przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu, znajdujących się w zbiorach Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu (Zamawiający). Przedmiotowe materiały archeologiczne pochodzą z późnośredniowiecznej pracowni garncarskiej, datowanej wstępnie na wiek XIV. Są to w większości pozostałości odpadów poprodukcyjnych w postaci całych, lub możliwych do zrekonstruowania naczyń ceramicznych, a także bardzo liczne ułamki naczyń.

Opinia specjalistyczna ma na celu uściślenie kwestii dotyczących:

                a) datowania,

                b) podziału formalnego znalezisk,

                c) cech technologicznych znalezisk,

                d) metod wypału opracowywanej ceramiki w oparciu o dwa piece garncarskie zadokumentowane na terenie omawianej pracowni garncarskiej,

                e) zalecenia w kierunku dalszych badań specjalistycznych.

                1.2. Zabytki stanowiące przedmiot analiz specjalistycznych są przechowywanew siedzibie Zamawiającego (Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec). Nie ma możliwości przewiezienia całości lub części zespołu, ani oryginalnej dokumentacji z badań wykopaliskowych, poza siedzibę Zamawiającego.

                2. Oferta skierowana jest do osób posiadających odpowiednie kwalifikacje: badaczy o ugruntowanym dorobku naukowym, archeologów specjalizujących się w okresie średniowiecza, a w szczególności tematyce garncarstwa późnośredniowiecznego. Jako potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji Zlecający uznaje publikacje naukowe z zakresu garncarstwa późnośredniowiecznego, a także doświadczenie w badaniach technologii garncarskiej i badaniach interdyscyplinarnych z wykorzystaniem badań fizykochemicznych.

                3. Wynikiem realizacji zadania ma być pisemna opinia (dopuszczalna w wersji elektronicznej) dotycząca przedmiotu zamówienia (zob. pkt 1.)

                4. Wymagany termin realizacji umowy: 21.06.2019 r.

                5. Opis sposobu przygotowania oferty:

                                5.1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na wskazany w niniejszym zaproszeniu adres. W tytule wiadomości należy umieścić informację:

Oferta – analizy naukowe zbiorów, Wissenschaft als Abenteuer/Nauka jako przygoda.

                                5.2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

                                5.3.  Ofertę należy napisać w języku polskim, czytelnie.

                               5.4. Jako załącznik do oferty należy dołączyć listę publikacji naukowych potwierdzających kwalifikacje wymienione w punkcie 2.

                6. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wg załączonego wzoru (możliwy także do odebrania w sekretariacie Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec, parter).

                7. Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto, obowiązującą przez okres ważności umowy i nie podlega żadnej zmianie w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom w/g kryteriów określonych w niniejszym zaproszeniu.

                8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godziny 11:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: muzeumluzyckie@zgorzelec.eu

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

                9. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %.

                10. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie przekazana drogą e-mailową do wszystkich Oferentów.

                11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku niespełnienia przez ofertę wymogów zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty, lub w przypadku, gdy cena przekroczy przewidziane do zrealizowania niniejszego zadania środki.

                12. Osoba do kontaktu w sprawie projektu:

Małgorzata Zysnarska
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu
ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 648 24 24

muzeumluzyckie@zgorzelec.eu

Z poważaniem
Piotr Arcimowicz
Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu

Informacje dla szkół

Co chcemy zaoferować uczestnikom?

W ramach realizacji projektu wszystkie muzea partnerskie stworzą pozaszkolne programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Wykorzystane zostaną w nich zabytki archeologiczne, które każde z muzeów ma w swoich zbiorach. Na ich bazie przygotowane zostaną warsztaty odwołujące się do programów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkoły podstawowej (matematyka, chemia, fizyka, geografia

O jakich zabytkach archeologicznych mowa?

W Muzeum Łużyckim do stworzenia propozycji warsztatów wybraliśmy materiały archeologiczne odkryte na Wzgórzu Garncarskim (niegdyś Töpferberg), przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu. Przebadano wówczas pozostałości pracowni garncarskiej z XIV w.

O warsztatach:

Uczestnicy wezmą udział w interdyscyplinarnych zajęciach opartych na doświadczeniu, eksperymentowaniu, własnoręcznym realizowaniu zadań na podstawie tematów:

Warsztat garncarski z XIV w.:

 • z czego produkuje się naczynia?
 • jak uformować garnek lub dzban?
 • jak setki lat temu zdobiono naczynia i do czego służyły?
 • co się dzieje w trakcie wypału?
 • jakie informacje kryją się w zabytkach archeologicznych?

Pracownia archeologiczna w terenie:

 • oznaczenie lokalizacji na mapie
 • jak wytyczyć wykop archeologiczny?
 • kierunki świata
 • dlaczego tak dokładnie archeolodzy   dokumentują?
 • jak zrobić zdjęcie obiektu archeologicznego?
 • a czy rysunek w skali 1: 10 jest skomplikowany?
 • skąd wiadomo jak stare są znaleziska?
 • czy każdy zabytek się opisuje i oznacza?
 • co z tymi potłuczonymi garnkami i skorodowanymi metalami ?

Łącznie mają powstać 4 pozaszkolne programy edukacyjne (2 dla każdej z wybranych grup wiekowych).

Grupy wiekowe uczestników:

1. 7-10 lat (I-IV klasa szkoły podstawowej).
2. 11-15 lat (V-VIII klasa szkoły podstawowej).

W pełni przygotowane warsztaty realizowane będą od roku szkolnego 2019/2020.

Jaki jest koszt uczestnictwa?

Osoby biorące udział w projekcie korzystają z zajęć bezpłatnie. Nie ponoszą kosztu biletów wstępu, ani kosztu zakupu materiałów koniecznych do przeprowadzenia warsztatów.

Coś jeszcze?

W ramach projektu „Wissenschaft als Abenteur / Nauka jako przygoda” wraz z zaproszonymi przez nasze muzeum uczniami odwiedzać będziemy partnerów (Museum der Westlausitz w Kamenz i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), sprawdzając, co ciekawego oni mają do zaproponowania.

Jak się zapisać?

Zajęcia realizowane będą dla grup wcześniej umówionych. Grupę może stworzyć klasa, lub też dzieciaki zainteresowane zebrane z różnych klas, a nawet różnych szkół, ułatwi nam jednak zadanie, jeśli w jednej grupie znajdą się uczestnicy w podobnym wieku (7-10 lat, lub 11-15 lat).

Jeśli liczebność umówionej grupy pozwoli, do zajęć mogą się też dołączyć osoby dodatkowe (mogą nawet stworzyć własną grupę o ile znajdzie się odpowiednia liczba chętnych – 10 osób), chcące wziąć w nich udział prywatnie. W takim razie potrzebna będzie zgoda pisemna rodziców lub opiekunów na udział dziecka w warsztatach.

Podstawowe informacje o projekcie.

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu rozpoczęło realizację kolejnego transgranicznego, polsko-niemieckiego projektu. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się, a jego celem jest uatrakcyjnienie oferty polsko-niemieckich pozaszkolnych programów edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w oparciu o potencjał przygranicznych muzeów.

Partnerami zgorzeleckiego muzeum w projekcie są Powiat Bautzen – Museum der Westlausitz Kamenz i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a poszczególne działania realizowane będą we współpracy ze szkołami z obszaru objętego wsparciem, w tym także z placówkami szkolnymi z regionu zgorzeleckiego. Jednym z rezultatów projektu będzie poszerzenie oferty muzealnej o pozaszkolne programy edukacyjne w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych. Tego typu programy nie wchodzą w zakres obowiązkowego programu szkolnego i realizowane są poza placówką edukacyjną jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych.

Kolejnym wynikiem projektu będzie poprawa współpracy między polskimi i niemieckimi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację oraz instytucjami kultury, a także stworzenie transgranicznej oferty edukacyjnej zajęć pozaszkolnych. Wypracowana zostanie strategia komunikacji w tym zakresie, realizowane będą spotkania informacyjne dla nauczycieli, warsztaty umożliwiające wymianę doświadczeń i informacji, a także materiały informacyjne udostępniane on-line.

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2018 r. i będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r. Jego budżet całościowy wynosi 1.045.879,67 EUR. Muzeum Łużyckie planuje przeznaczyć na realizację działań projektowych 24.023,47 EUR, otrzymując jednocześnie dofinansowanie ze środków UE w wysokości 20.419,93 EUR.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.