Późnośredniowieczna pracownia garncarska

W poznaniu dawnych dziejów miast duże znaczenie obok studiów nad źródłami historycznymi mają badania archeologiczne. W obecnych czasach intensywny ruch inwestycyjny często oznacza prowadzenie prac budowlanych na objętych ochroną konserwatorską terenach zabytkowych. Konieczne są wówczas ratownicze badania archeologiczne. Także w