Zaproszenie do złożenia oferty

MŁ/15/02/2019

Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zadanie:

„Wsparcie przy przeprowadzaniu analiz naukowych zbiorów niezbędnych do opracowania programów edukacyjnych w ramach realizacji projektu Wissenschaft als Abenteuer/Nauka jako przygoda

            1. Opis przedmiotu zamówienia:

            1.1. Opinia specjalistyczna dotycząca analizy naukowej materiałów archeologicznych odkrytych przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu, znajdujących się w zbiorach Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu (Zamawiający). Przedmiotowe materiały archeologiczne pochodzą z późnośredniowiecznej pracowni garncarskiej, datowanej wstępnie na wiek XIV. Są to w większości pozostałości odpadów poprodukcyjnych w postaci całych, lub możliwych do zrekonstruowania naczyń ceramicznych, a także bardzo liczne ułamki naczyń.

Opinia specjalistyczna ma na celu uściślenie kwestii dotyczących:

                a) datowania,

                b) podziału formalnego znalezisk,

                c) cech technologicznych znalezisk,

                d) metod wypału opracowywanej ceramiki w oparciu o dwa piece garncarskie zadokumentowane na terenie omawianej pracowni garncarskiej,

                e) zalecenia w kierunku dalszych badań specjalistycznych.

                1.2. Zabytki stanowiące przedmiot analiz specjalistycznych są przechowywanew siedzibie Zamawiającego (Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec). Nie ma możliwości przewiezienia całości lub części zespołu, ani oryginalnej dokumentacji z badań wykopaliskowych, poza siedzibę Zamawiającego.

                2. Oferta skierowana jest do osób posiadających odpowiednie kwalifikacje: badaczy o ugruntowanym dorobku naukowym, archeologów specjalizujących się w okresie średniowiecza, a w szczególności tematyce garncarstwa późnośredniowiecznego. Jako potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji Zlecający uznaje publikacje naukowe z zakresu garncarstwa późnośredniowiecznego, a także doświadczenie w badaniach technologii garncarskiej i badaniach interdyscyplinarnych z wykorzystaniem badań fizykochemicznych.

                3. Wynikiem realizacji zadania ma być pisemna opinia (dopuszczalna w wersji elektronicznej) dotycząca przedmiotu zamówienia (zob. pkt 1.)

                4. Wymagany termin realizacji umowy: 21.06.2019 r.

                5. Opis sposobu przygotowania oferty:

                                5.1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na wskazany w niniejszym zaproszeniu adres. W tytule wiadomości należy umieścić informację:

Oferta – analizy naukowe zbiorów, Wissenschaft als Abenteuer/Nauka jako przygoda.

                                5.2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

                                5.3.  Ofertę należy napisać w języku polskim, czytelnie.

                               5.4. Jako załącznik do oferty należy dołączyć listę publikacji naukowych potwierdzających kwalifikacje wymienione w punkcie 2.

                6. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wg załączonego wzoru (możliwy także do odebrania w sekretariacie Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec, parter).

                7. Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto, obowiązującą przez okres ważności umowy i nie podlega żadnej zmianie w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom w/g kryteriów określonych w niniejszym zaproszeniu.

                8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godziny 11:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: muzeumluzyckie@zgorzelec.eu

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

                9. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %.

                10. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie przekazana drogą e-mailową do wszystkich Oferentów.

                11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku niespełnienia przez ofertę wymogów zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty, lub w przypadku, gdy cena przekroczy przewidziane do zrealizowania niniejszego zadania środki.

                12. Osoba do kontaktu w sprawie projektu:

Małgorzata Zysnarska
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu
ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 648 24 24

muzeumluzyckie@zgorzelec.eu

Z poważaniem
Piotr Arcimowicz
Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu

Informacje dla szkół

Co chcemy zaoferować uczestnikom?

W ramach realizacji projektu wszystkie muzea partnerskie stworzą pozaszkolne programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Wykorzystane zostaną w nich zabytki archeologiczne, które każde z muzeów ma w swoich zbiorach. Na ich bazie przygotowane zostaną warsztaty odwołujące się do programów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkoły podstawowej (matematyka, chemia, fizyka, geografia

O jakich zabytkach archeologicznych mowa?

W Muzeum Łużyckim do stworzenia propozycji warsztatów wybraliśmy materiały archeologiczne odkryte na Wzgórzu Garncarskim (niegdyś Töpferberg), przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu. Przebadano wówczas pozostałości pracowni garncarskiej z XIV w.

O warsztatach:

Uczestnicy wezmą udział w interdyscyplinarnych zajęciach opartych na doświadczeniu, eksperymentowaniu, własnoręcznym realizowaniu zadań na podstawie tematów:

Warsztat garncarski z XIV w.:

 • z czego produkuje się naczynia?
 • jak uformować garnek lub dzban?
 • jak setki lat temu zdobiono naczynia i do czego służyły?
 • co się dzieje w trakcie wypału?
 • jakie informacje kryją się w zabytkach archeologicznych?

Pracownia archeologiczna w terenie:

 • oznaczenie lokalizacji na mapie
 • jak wytyczyć wykop archeologiczny?
 • kierunki świata
 • dlaczego tak dokładnie archeolodzy   dokumentują?
 • jak zrobić zdjęcie obiektu archeologicznego?
 • a czy rysunek w skali 1: 10 jest skomplikowany?
 • skąd wiadomo jak stare są znaleziska?
 • czy każdy zabytek się opisuje i oznacza?
 • co z tymi potłuczonymi garnkami i skorodowanymi metalami ?

Łącznie mają powstać 4 pozaszkolne programy edukacyjne (2 dla każdej z wybranych grup wiekowych).

Grupy wiekowe uczestników:

1. 7-10 lat (I-IV klasa szkoły podstawowej).
2. 11-15 lat (V-VIII klasa szkoły podstawowej).

W pełni przygotowane warsztaty realizowane będą od roku szkolnego 2019/2020.

Jaki jest koszt uczestnictwa?

Osoby biorące udział w projekcie korzystają z zajęć bezpłatnie. Nie ponoszą kosztu biletów wstępu, ani kosztu zakupu materiałów koniecznych do przeprowadzenia warsztatów.

Coś jeszcze?

W ramach projektu „Wissenschaft als Abenteur / Nauka jako przygoda” wraz z zaproszonymi przez nasze muzeum uczniami odwiedzać będziemy partnerów (Museum der Westlausitz w Kamenz i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), sprawdzając, co ciekawego oni mają do zaproponowania.

Jak się zapisać?

Zajęcia realizowane będą dla grup wcześniej umówionych. Grupę może stworzyć klasa, lub też dzieciaki zainteresowane zebrane z różnych klas, a nawet różnych szkół, ułatwi nam jednak zadanie, jeśli w jednej grupie znajdą się uczestnicy w podobnym wieku (7-10 lat, lub 11-15 lat).

Jeśli liczebność umówionej grupy pozwoli, do zajęć mogą się też dołączyć osoby dodatkowe (mogą nawet stworzyć własną grupę o ile znajdzie się odpowiednia liczba chętnych – 10 osób), chcące wziąć w nich udział prywatnie. W takim razie potrzebna będzie zgoda pisemna rodziców lub opiekunów na udział dziecka w warsztatach.

Podstawowe informacje o projekcie.

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu rozpoczęło realizację kolejnego transgranicznego, polsko-niemieckiego projektu. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się, a jego celem jest uatrakcyjnienie oferty polsko-niemieckich pozaszkolnych programów edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w oparciu o potencjał przygranicznych muzeów.

Partnerami zgorzeleckiego muzeum w projekcie są Powiat Bautzen – Museum der Westlausitz Kamenz i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a poszczególne działania realizowane będą we współpracy ze szkołami z obszaru objętego wsparciem, w tym także z placówkami szkolnymi z regionu zgorzeleckiego. Jednym z rezultatów projektu będzie poszerzenie oferty muzealnej o pozaszkolne programy edukacyjne w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych. Tego typu programy nie wchodzą w zakres obowiązkowego programu szkolnego i realizowane są poza placówką edukacyjną jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych.

Kolejnym wynikiem projektu będzie poprawa współpracy między polskimi i niemieckimi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację oraz instytucjami kultury, a także stworzenie transgranicznej oferty edukacyjnej zajęć pozaszkolnych. Wypracowana zostanie strategia komunikacji w tym zakresie, realizowane będą spotkania informacyjne dla nauczycieli, warsztaty umożliwiające wymianę doświadczeń i informacji, a także materiały informacyjne udostępniane on-line.

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2018 r. i będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r. Jego budżet całościowy wynosi 1.045.879,67 EUR. Muzeum Łużyckie planuje przeznaczyć na realizację działań projektowych 24.023,47 EUR, otrzymując jednocześnie dofinansowanie ze środków UE w wysokości 20.419,93 EUR.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Wykład – 1000 lat pokoju budziszyńskiego

W tym roku przypadają dwie znaczące rocznice, ważne w historii polskiej państwowości. Jedna to 1000-lecie podpisania pokoju w Budziszynie, druga to 100-lecie odzyskania niepodległości.
Muzeum Łużyckie zorganizowało cykl bezpłatnych wykładów, których zadaniem jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy na temat tych rocznic i wydarzeń z nimi związanych.

Na pierwszy zapraszamy już 15 lutego 2018, kiedy to prof. dr hab. Stanisław Rosik przedstawi wykład pt. „Kto i jak zwyciężył trzecią wojnę między Bolesławem Chrobrym a Henrykiem II ?”

Z zapowiedzi autora :

Obrona Niemczy  w 1017 r. przez załogę Bolesława Chrobrego przed wojskami Henryka II oraz kończący wojny między tymi władcami pokój budziszyński z 1018 r. należą do najważniejszych epizodów z początków polsko-niemieckiej historii.  Na gorąco opisał je Thietmar z Merseburga, a jego opowieść to niezwykle interesujący głos w debacie ówczesnych elit cesarstwa nad oceną tych wydarzeń. Wykład stanowi „wędrówkę” w świecie przedstawionym przez znakomitego kronikarza, by poznać nie tylko fakty z przeszłości, ale też wywołane przez nie opinie i emocje.

Wykład odbędzie się w Domu Jakuba Bohme, ul Daszyńskiego 12

Data: 15 lutego 2018, godzina 18:00

Serdecznie zapraszamy. 

Ferie z Muzeum

Dla dzieci młodszych (7-11 lat)

W dniach od 22 do 26 stycznia (drugi tydzień ferii) Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat do wspólnej zabawy w naszym muzeum wyobraźni.

W czasie 5 dni, od godziny 10:00 do 14:00 dzieci wraz załogą muzeum rozbudują scenografię wystawy „Trójnogi pies i inne legendy łużyckie”, w pokoju zagadek poćwiczą umysł ciało pozna tajniki yogi. Uczestników naszych zajęć czeka spotkanie z bajkoopowiadaczem, który zdradzi trochę własnych sekretów i tajników opowiadania bajek, a wszystko to wzbogacone zostanie muzyczną podróżą przez bajki świata.

W drugiej połowie tygodnia, na dzieci czeka wyprawa do Bolesławca i tamtejszego Muzeum Ceramiki wraz z wizytą w wytwórni bolesławieckiej ceramiki. Piątek przyniesie kulinarne wyzwanie, bo opowieści najlepiej słuchać przy gorącym mleku i własnoręczne upieczonym ciastku.

Nieliczne wolne chwile wypełnią najlepsze gry planszowe, kości opowieści i odkrywanie tajemnic naszego Muzeum.

Dla dzieci starszych

Jeśli masz więcej niż 12 lat i interesujesz się fotografią a chciałbyś poznać techniki sprzed cyfrowej rewolucji, to zapraszamy na zajęcia warsztatowe z analogowej fotografii czarno-białej. Głównym tematem naszych warsztatów będzie :
* podstawy fotografii
* podstawy kompozycji w fotografii architektury i pejzażu
* obróbka negatywu czarno-białego
* proces wywoływania zdjęć i wykonywania odbitek i czarno-białych
Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny (praca w ciemno fotograficznej) z niezbędną podbudową teoretyczną 🙂

Zajęcia poprowadzi pan Janusz Moniatowicz – artysta fotografik, członek ZPAF, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Akademii Filmowej (FAMU) w Pradze, gdzie ukończył Wydział Fotografii Artystycznej.

Ze względu na ciągłość zajęć, przyjmujemy zapisy tylko na cały tydzień. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy telefonicznie pod numerem 75 648 24 24, koszt warsztatów dla dzieci to 70 zł, koszt warsztatów fotograficznych to 60 zł.

Zapraszamy !