Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych: Muzeum Łużyckie  w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum, Tel. 756482424 (25).
 2. Dyrektor Muzeum powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod.muzeumluzyckie@gmail.com.
 3. Dane osobowe są gromadzone  związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej –  w zakresie określonym przepisami prawa.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane  w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej,
  2. na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu kontaktu  w kwestiach dotyczących realizacji zamówienia, w tym  kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem na bilety, nadzorem  archeologicznym i  innymi usługami,
  3. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),  w  zakresie monitoringu wizyjnego – aby  zapewnić  ochronę osób i mienia; szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w  związku z wprowadzeniem  monitoringu wizyjnego, znajdują się w odrębnej  informacji, 
  4. w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w zakresie danych fakultatywnych.   Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale ułatwi kontakt i realizacje zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5.  Dane osobowe  będą przetwarzane w okresach wskazanych w przepisach o archiwizacji,  do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Pozyskane dane osobowe  mogą być  przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

7. Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,
 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.

8. Użytkownik, w przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały przepisy o ochronie danych osobowych,  ma  prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem  Ochrony Danych, e-mail: iod.muzeumluzyckie@gmail.com.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane z sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.